Categories
thailandpost

บริการธนาณัติออนไลน์

บริการธนาณัติออนไลน์

รายละเอียด
บริการฝากส่งเงินด่วนพิเศษถึงผู้รับปลายทาง
ภายในประเทศโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ผู้รับและผู้ส่งเงินไม่ต้องมีบัญชีเงินฝาก เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถส่งและรับเงินได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์
ทั่วประเทศภายในเวลา 15 นาที และยังสามารถฝากส่งข้อความให้แก่ผู้รับเงินได้ด้วยไม่เกิน 100 ตัวอักษร (รวมเว้นวรรค)
 
เงื่อนไข
ฝากสูงสุดได้ไม่เกิน 50,000 บาท / ฉบับ และฝากส่งถึงผู้รับรายเดียวกันได้ไม่เกิน 100,000 บาท / วัน
 
สถานที่จัดจำหน่าย
ที่ทำการไปรษณีย์และร้านไปรษณีย์ทั่วประเทศ

ธนาณัติออนไลน์