วันที่ 21 สิงหาคม 2566

ประกาศ

ข้อกําหนดการส่งพัสดุ Kerry drop off และผลกระทบกรณีไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด
ขนส่ง Kerry express มีการกําหนดเงื่อนไขการถือครองพัสดุ Kerry drop off ดังนี้

  1. แฟรนไชส์ ต้องงด คีย์รับพัสดุ Kerry drop off เข้าระบบหลังจากรถขนส่งเข้ารับพัสดุไปแล้ว
  2. หากรับพัสดุประเภท Kerry drop off เข้าระบบแล้ว งดคืนพัสดุให้ผู้ส่งทุกกรณี
  3. พัสดุที่แฟรนไชส์คีย์รับทุกชิ้นก่อนรถขนส่งเข้ารับ จะต้องนําส่งภายในวัน

หากแฟรนไชส์ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด ทางขนส่งขอสงวนสิทธิ์ในการดําเนินการ ดังนี้

  1. ในกรณีพัสดุเสียหายและสูญหาย บริษัทจะเรียกเก็บเงินจากสาขาตามมูลค่าจริงของพัสดุ
  2. หากบริษัทถูกเรียกเก็บจากแพลตฟอร์ม กรณีมีพัสดุตกค้างที่สาขาเกินเวลาที่กําหนด บริษัทจะเรียก เก็บเงินจากสาขาตามมูลค่าจริงของพัสดุ
  3. หากแฟรนไชส์กระทําผิด 3 ครั้ง/เดือน ขนส่งขอสงวนสิทธิ์ระงับบริการ Kerry drop off
  4. หากแฟรนไชส์คีย์รับพัสดุ Kerry drop off ภายหลังจากรถขนส่งเข้ารับ สาขาจะถูกเรียกเก็บค่าปรับ 100 บาท/ชิ้น

ข้อควรปฏิบัติในการรับพัสดุประเภท Kerry drop off

  1. แฟรนไชส์ต้องให้เจ้าหน้าที่สแกนรับพัสดุที่ร้านทุกครั้ง เพื่อป้องกันพัสดุไม่เข้าระบบ
  2. ทําใบคุมรับพัสดุทุกครั้ง โดยให้เจ้าหน้าที่เห็นในเอกสารการเข้ารับ และในเอกสารต้องมีวันที่/เลข พัสดุ/ชื่อและเบอร์เจ้าหน้าที่
  3. หากรถไม่เข้ารับพัสดุ ให้แจ้งติดตามรถกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า (แอดมิน) ที่ Line Official
Kerry drop off
Kerry drop off

Similar Posts